ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่แสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ประจำปี 2559

การแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ ผู้ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.ต. ในปี 2557 แสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ประจำปี 2558 วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2558

ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/56

 

เว็บไซด์แนะนำ